บริษัท กรีน มอนิเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือน ตุลาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากบีโอไอ Board of Investment (BOI) บริษัทให้บริการปรึกษา เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ และตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ น้ำในกระบวนการผลิต รวมถึงน้ำทิ้ง ด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบจัดการคุณภาพตามมาตราฐานสากล  บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นตามแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้

ขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-240

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ (Analytical Quality Control)

-      ใช้สารมาตรฐานอ้างอิง (CRM and RM) ยืนยันความถูกต้องของผลการวิเคราะห์

-      สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Traceability to National Standard

-      ใช้หลักทางสถิติในการควบคุม ความเชื่อถือได้ของการวิเคราะห์ AQC ตาม Standard Method ของ APHA, Control Chart of Precision and Accuracy, Linear Regression of Standard Curve : Control R2>0.990

-      ทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) ในโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

     และกรมโรงงานอุตสาหกรรม