ขอบเขตการให้บริการ (Scope)

 • ระบบบำบัดน้ำใช้ (Water Utility Treatment System)
 • ขั้นตอนบำบัดก่อนเข้าระบบ (Pretreatment) เช่น การกรอง การกำจัดความกระด้าง การกำจัดอิออน(DI /RO) 
 • น้ำในระบบหม้อต้ม (Boiler System) เช่น Feed Water, Boiler water, Condensate
 • น้ำในระบบหล่อเย็น (Cooling System) เช่น Make-up Water, Cooling Water, Chiller Water
 • น้ำใช้ในการผลิต (Water in Process) เช่น การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องดื่ม การผลิตวงจรอิเล็คโทรนิค โรงชุบโลหะ
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่นน้ำเข้าระบบ น้ำออกจากระบบบำบัดในขั้นตอนต่างๆ และน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม

แบ่งตามประเภทของแหล่งน้ำดังนี้

 • น้ำทิ้ง อุตสาหกรรม
 • น้ำใช้ในกระบวนการผลิต เช่น น้ำผ่านระบบกรอง ระบบ RO DI  น้ำในระบบ Cooliing ระบบ Boiler
 • น้ำทิ้ง อาคารที่พักอาศัย ที่ดินจัดสรร
 • น้ำอุปโภค บริโภค เช่น น้ำดื่ม น้ำประปา
 • น้ำบาดาล
 • น้ำใต้ดิน
 • น้ำจากแหล่งน้ำทั่วไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง บึง ทะเลสาป และนํ้าฝน

 มาตรฐานนำ้ทิ้งอุตสาหกรรม

  มาตรฐานนำ้ทิ้งในนิคมอุตสาหกรรม