ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ และระบบบำบัดน้ำ (Consultant Service)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ทะเบียนเลขที่ 100-52-00247 ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม